İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İmar Planı Tadilatı İlanı

ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN; İlçenin Çay Mahallesi'nde kain Tapu-Kadastroda  Ada:235, Parsel:6 noda kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanın  Zonguldak İdare Mahkemesinin 15.04.2014 tarihli Esas No:2013/12 Karar No:2014/709 nolu  iptal kararı ile plansız kalması nedeniyle yeniden planlanmasına yönelik 12/06/2014 tarihli imar komisyonu ve 02/07/2014 tarih ve 71 sayılı Belediye Meclis kararları ile 235 ada, 4,5,6,7,8 ve 13 nolu parselleri kapsayacak şekilde hazırlatılarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından tasdik edilen İmar Planına Esas Jeolojik - Jeoteknik Etüt raporu doğrultusunda Şehir  Plancısı Serkan SEZĞEK (Sezgek Yapı Planlama Turizm Kuy. Day. Tük Mal.Tic. Ltd. Şti.)  tarafından hazırlanan ve bakanlıktan UİP_1273-8 şeklinde plan onay numarası alınan plan değişikliğinin Meclisimizce onanması hakkındaki 01/11/2014 tarih ve 107 Sayılı Meclis Kararımız ile birlikte  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planımızın F28.a.07.a.03.c nolu paftası,

 

03.11.2014 tarihinde Belediyemiz internet sayfasında ve Belediyemiz Meclis Salonunda 1 ( bir ) ay  müddetle ilan edilmektedir.

İlgililere ilanen duyurulur. 03 Kasım 2014

 

 

 

                             Z. Fuat KALAYCI
                             Belediye Başkan V.