Bilgi Edinme

Kanun No.: 4982

Kabul Tarihi: 9.10.2003

Amaç: Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam :  Bu Kanun; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanır.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Bilgi Edinme Hakkı Yönetmeliği

Başvuru Formu – Gerçek Kişiler

Başvuru Formu – Tüzel Kişiler