Vergiler

Emlak Vergisi

Emlak Vergisinin Kapsamı Nedir? Nasıl Başvurulur? ve Kimleri Bağlar?

Emlak vergisi arazi, arsa ve bina için ödenmektedir. Bu tür taşınmazı olan kişiler, emlak vergisi vermekle yükümlüdür. Emlak vergisi ödeyecek kişilerin, ilgili belediyelerin Emlak Vergisi birimine başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında kişiler yanlarında taşınmaz ile ilgili olan tapuyu ya da tapu örneğini bulundurmalıdır.

Tapusu ile ilgili birime giden şahıslar, her bir emlak türü için arazi, arsa veya bina gibi ayrı ayrı form ve beyanname doldurmak zorundadırlar. Bu beyannameler; Emlak vergisi Beyannamesi Ek Formu, Arazi, Arsa, Bina Beyannameleridir.

Bilinmesi Gerekenler

• Konutlar için yıllık emlak vergisi tutarı konut rayiç bedelinin binde biri’ dir.

• İşyerleri için yıllık emlak vergisi tutarı işyeri rayiç bedelinin binde ikisi’ dir.

• Arsalar için yıllık emlak vergisi tutarı arsa rayiç bedelinin binde üçü’dür.

• Araziler için yıllık emlak vergisi tutarı arazi rayiç bedelinin binde bir’i dir.

• Mesken olarak kullanılan dairelerin vergi değerini 1/4’ü inşaatın bitim tarihini takip eden yıl başından itibaren beş yıl süre ile geçici muafiyetten faydalanır.

• Binaların emlak vergisine esas asgari m2 değeri her yıl Maliye Bakanlığı ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca müşterek olarak tespit edilir.

• Arsa ve arazilerin asgari beyan değeri ise genel beyan döneminde Vergi Usul Kanununa göre oluşturulan takdir komisyonlarınca tespit edilir.

• Emlak vergisi beyannamesi mevcut bina arsa ve arazilerde 4 yılda bir genel beyan döneminde mükellefler tarafından yenilenmez, bu işlemi Belediye kendiliğinden yapar. Yeni biten binalarla yeni oluşan arsa ve arazilerin beyannameleri bittiği veya oluştuğu yıl içinde verilir.

• Emlak vergisine esas Yeni beyanların değerleri beyannamenin verildiği yılın rayiçlerine göre hesaplanır.

• Önceden verilen beyanların takip eden yıllardaki değerleri her yıl Maliye Bakanlığınca tespit edilen yeniden değerlendirme oranının yarısı kadar arttırılarak hesaplanır.

• Emlak vergisi, birinci taksiti Mart – Nisan – Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Dileyen mükellef tümünü birinci taksit döneminde veya daha önce de ödeyebilir.

• Emlak vergisini zamanında ödemeyen mükellef geciken taksit için her ay 6183 sayılı kanun hükümlerine göre tespit edilen oranda gecikme cezası ödemek zorundadır. 2006 yılı Mart ayından itibaren tespit edilen aylık gecikme cezası %2,5 dir.

• Emlak vergisi beyannamesi için tapu fotokopisi, T.C. Numarası , binalar için yapı kullanma izni fotokopisi, binanın bulunduğu adres (mahalle, sokak, bina, daire veya işyeri numarası), ile birlikte Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ ne başvurmalıdır. Emlak Vergisi Beyannameleri doldurulmasına, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nde ücretsiz olarak yardımcı olunmaktadır.

Emlak Vergisi Hangi Dönemlerde Ödenmektedir?

Emlak vergisi, birinci taksiti Mayıs ayı sonuna kadar, ikinci taksiti Kasım ayı sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Dileyen mükellef tümünü birinci taksit döneminde veya daha önce de ödeyebilir.

Emlak Vergisi Zamanında Ödenmezse Cezai Yaptırımı ne olur?

Emlak vergisini zamanında ödemeyen mükellef geciken taksit için her ay 6183 sayılı kanun hükümlerine göre tespit edilen Aylık 1,4  oranda gecikme cezası ödemek zorundadır.

Emlak Vergisini İndirimli Ödeme Koşulu Var mı? Varsa bu Koşullar Nelerdir?

Türkiye sınırları içinde 200 m2.yi geçmeyen tek meskeni olanlarda, gelirleri sadece kanunla kurulan Sosyal Güvenlik Kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, şehitlerin, dul ve yetimlerinin hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin vergi oranı sıfırdır. (Vergiden istisnadır.) Hiçbir geliri olmadığını belgelemek için ikametgahının bulunduğu yer Vergi Dairesinden gelir vergisi mükellefi olmadıklarına ve T.C Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumundan aktif sigortalı olmadıklarına dair belge alarak Belediyemize vereceklerdir.

Emlak Devri Söz Konusu ise ne yapılmalıdır?

Bu durumda emlakın borcu olmadığına ilişkin bir belge talep edilebilir. Emlakın borcu olmadığına ilişkin belgeyi ilgili belediyeden bir dilekçe ile istenebilir.

Emlak Satıldığında ne yapılmalıdır?

Satılan daire/işyeri/arsa ya da arazinin emlak beyanının kişinin üzerinden düşürülmesi için ilgili belediyeye dilekçe vermek gerekmektedir.

Çevre Temizlik Vergisi

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir.

Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların kuracakları birlikler, darülaceze ve benzeri kuruluşlar ve üniversiteler tarafından münhasıran hizmetlerinde kullanılan binalar, Kızılay Genel Merkezi ile şubeleri ve kampları, Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtları ile umuma açık ibadet yerleri, karşılıklı olmak şartıyla elçilik ve konsolosluk hizmetlerinde kullanılanlarla elçilerin ikametine mahsus olan binalar, milletlerarası kuruluşlar ve bunların temsilcilikleri tarafından kullanılan binalar ile bunların müştemilatı vergiye tâbi değildir.

Verginin mükellefi, binaları kullananlardır. Mükellefiyet binanın kullanımı ile başlar. Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına, 0,90 kuruş olarak hesaplanır.

İş yerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait vergi, aşağıdaki tarifeye göre alınır.

Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 1.150 900 750 600 500
2. Grup 750 550 445 350 300
3. Grup 500 385 300 240 190
4. Grup 240 190 145 115 90
5. Grup 145 115 80 75 60
6. Grup 75 60 40 35 25
7. Grup 25 20 14 12 9

Belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, yukarıdaki tarifenin yedinci grubunun belediye meclisince belirlenecek derecesi üzerinden hesaplanır.

Su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle hesaplanan çevre temizlik vergisi, su faturasında ayrıca gösterilmek suretiyle tahakkuk etmiş sayılır. Bu suretle tahakkuk eden vergi, su tüketim bedeli ile birlikte belediyelerce tahsil edilir. Su ve kanalizasyon hizmetleri ayrı bir kanunla düzenlenmiş bulunan büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlardaki çevre temizlik vergisi ise 20.11.1981 tarihli ve 2560 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan su ve kanalizasyon idarelerince tahsil edilir.

İş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk etmiş sayılır. Tahakkuk eden vergi, bir defaya mahsus olmak üzere, belediyelerin ilan mahallerinde bir ay süreyle topluca ilan edilir. İş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalarla ilgili olarak tahakkuk eden bu vergi, her yıl, emlak vergisinin taksit sürelerinde ödenir.

Su ve kanalizasyon idareleri büyük şehir dahilindeki her ilçe veya ilk kademe belediyesinin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan konutlara ilişkin olarak tahsil ettiği çevre temizlik vergisi ile bu verginin süresinde ödenmemesi nedeniyle tahsil ettiği gecikme zammının yüzde seksenini tahsilatı takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar bir bildirim ile ilgili belediyeye bildirerek aynı süre içinde öder. Tahsil edilen vergi ve gecikme zammının yüzde yirmisini ise münhasıran çöp imha tesislerinin kuruluş ve işletmelerinde kullanılmak üzere büyük şehir belediyesinin hesabına tahsilatı takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar aktarır. Büyük şehir belediye sınırları içinde bulunan belediyelerin kendileri tarafından tahsil edilen çevre temizlik vergisinin yüzde yirmisi aynı esaslar çerçevesinde büyük şehir belediyelerine aktarılır.

Tahsil ettiği vergiyi veya gecikme zammını yukarıda belirtilen süre içinde ilgili belediyeye yatırmayan idarelerden, bu tutarlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı tatbik edilerek tahsil edilir.

Bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarlar, her yıl yeniden değerleme oranında artırılır. Bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirleri dikkate alınmaz.

Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir.

Belediye meclisleri, bulundukları mahallin sosyal ve ekonomik farklılıkları ile büyüklüklerini de dikkate alarak binaların hangi dereceye gireceğini tespit etmeye yetkilidir.

Maliye Bakanlığı, mükellefiyetle ilgili olarak bildirim verdirmeye ve buna ilişkin usulleri belirlemeye, İçişleri Bakanlığının da görüşünü alarak bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

31.12.2005 tarihini geçmemek üzere, mükerrer 44 üncü maddede yer alan yetkiler kullanılıncaya kadar, iş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin tarh ve tahakkukunda, söz konusu maddenin bu Kanunla değişmeden önceki hükümlerine göre çıkarılmış bulunan Bakanlar Kurulu Kararı ile belediyelerce alınmış kararlar uygulanmaya devam olunur.

İlan Reklam Vergisi

 1. 1. İlan- reklam vergisi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasası’nın12-16. maddelerine göre alınmaktadır.
 2. 2. İlan-reklam vergisi;
 3. 3. İşyerlerinin çeşitli yerlerine asılan ışıklı ve ışıksız reklamlardan yıllık olarak,
 4. 4. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamlardan yıllık olarak,
 5. 5. Bez afişlerden haftalık olarak,
 6. 6. Broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinden adet olarak,
 7. 7. Yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinden m2’sine göre alınmaktadır

Eğlence Vergisi

Eğlence vergisi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasası’nın 17-22. maddelerine göre alınmaktadır.

 

1. Biletle girilen yerlerde ;

 1.  1. Yerli ve yabancı film gösterimlerinden,
 2.  2. Spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden,
 3.  3. Sirkler, lunaparklar, çalgılı bahçeler ve benzerlerinden.

2.  Müşterek bahislerden,

3 ) Biletle girilmesi zorunlu olmayan, bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dancing, bilardo ve masa futbolu salonları gibi       eğlence yerlerinden alınmaktadır.

İşgal Harcı

2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasası’nın 52-57. maddeleri uyarınca,

 1. 1. Pazar ve panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin her türlü mal ve hayvan satıcıları tarafından işgali,
 2. 2. Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için işgali durumunda, işgal harcı alınır.

Tellaklık Harcı

Eğlence vergisi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasası’nın 67 – 71. maddelerine göre, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyelere ait hal, balıkhane, mezat yerleri ve ilgilinin isteğine bağlı olarak belediye münadisi ve tellalı bulundurulan sair yerlerde, gerçek veya tüzel kişiler tarafından her ne surette olursa olsun her çeşit menkul ve gayrimenkul mal ve mahsullerin satışı, tellallık harcına tabidir.

Harcamalara Katılma Payları

2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasası’nın 86-94 maddelerine istinaden, belediyelere ve belediyelere bağlı müesseselerce aşağıdaki şekillerde inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkul sahiplerinden yol harcamalarına katılma payı alınır.

Katılma payları;

 1. 1. Yeni yol açılması,
 2. 2. Mevcut yolların yüzde 40 oranında veya daha fazla genişletilmesi,
 3. 3. Kaldırımsız ve bakımsız yolların, kaldırım veya parke kaldırım haline getirilmesi veya asfalt yapılması, kaldırım ve şose halindeki yolların da parke, beton veya asfalta çevrilmesi,
 4. 4. Mevcut kaldırım ve parkelerin sökülüp yeniden düzenlenmesinde alınır.

Haberleşme Vergisi

Belediye sınırları ve mücavir alan içinde P.T.T. işletmesi tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faks ve data ücretleri ( telsiz ve devir nakil ücretleri hariç ) haberleşme vergisine tabidir. Haberleşme vergisinin mükellefi telefon, teleks, faks ve data ücretlerini tahsil eden posta telgraf telefon idaresidir. Haberleşme vergisinin nispeti % 1’ dir. Ödeme süresi her ayın 20’ sine kadardır.

Elektrik ve Havagazı Vergisi

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, elektrik ve havagazı tüketimi vergisine tabidir. Elektrik ve havagazı tüketim vergisinin nispeti %5’ dir. Ödeme süresi her ayın 20’ sine kadardır.

Yangın Sigorta Vergisi

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan yangın sigortaları dolayısıyla alınan primler yangın sigortası vergisine tabidir. Yangın sigorta vergisini sigorta şirketleri ödemekle mükelleftir. Yangın sigorta vergisinin nispeti, prim tutarının % 10’ udur. Ödeme süresi her ayın 20’sine kadardır.