İçme Kullanma Suyu Veri Analizi

ÇAYCUMA BELEDİYESİ İÇME KULLANMA SUYU ANALİZ SONUÇLARI

TEMİNİ: Çaycuma Belediyesi İçme Kullanma suyunu Filyos Nehri Yatağının doğu yakasında 1, batı yakasında 4 adet olmak üzere toplam 5 adet Keson kuyudan almakta olup; yer altı suyu kullanmaktadır.

UYGULANAN TEMEL İŞLEMLER

Kuyulardan sağlanan ham içme kullanma suyu; Doğu yakasında 1500 tonluk, batı yakasında 2500 tonluk depolarda toplanarak gaz klorla otomatik olarak klorlanmakta, dezenfeksiyon dışında başka bir temel işleme tabi tutulmamaktadır.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre ülkemizde içme-kullanma sularının tüketime sunulması ve dezenfeksiyonu yerel yönetimlerin görevidir. Bu kapsamda belediye sınırları içinde belediyeler, belediye sınırları dışında ise İl Özel İdareleri şebekede yeterli, sağlıklı ve güvenli su sağlamakla görevlidirler.

Tüketime sunulan suların sağlıklı ve güvenli olup olmadığının tespiti ise Sağlık Bakanlığı görev ve sorumluluğunda yer almaktadır. İçme-kullanma sularının kalite standartları 17/2/2005 tarihinde yürürlüğe girmiş olan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte (İTASHY) belirlenmiştir.

Numune alma noktaları dış şebeke de dâhil olmak üzere bütün şebeke sistemini ve yaşayan nüfusu temsil edecek şekilde Sağlık Müdürlüğü ve Mahalli İdare ile birlikte, yine Yönetmelikteki gereklilikleri karşılayacak şekilde  belirlenir. Belirlenen numune alma noktalarına mahalli idarece numune alma musluğu bağlanır.

Sağlık Müdürlüğü, yönetmelikte belirtilen asgari şartlara uygun izleme programları hazırlar ve numuneler, yıl boyu tüketilen suyun kalitesini yansıtacak şekilde alınır.

İçme ve kullanma sularında yönetmelikte belirtilen sıklıkta, denetim ve kontrol izlemesi olarak tanımlanmış iki farklı tür izleme yapılmaktadır. Her iki izlemede de fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik parametreler yer almaktadır. Ancak denetim izlemesi, radyoaktiviteyi de içeren daha geniş kapsamlı bir izlemedir.

İçme kullanma suyunun mevzuata uygunluk denetimi amacıyla alınacak su numuneleri Sağlık Müdürlüğünce alınır. Alınan su numunelerinin analizleri Sağlık Bakanlığınca yetki verilen laboratuvarlarda yaptırılır.

Çaycuma Belediyesi içme kullanma suyunun analizleri için Sağlık Bakanlığınca yetki verilen Laboratuvarlar; Kontrol İzlemeleri için Zonguldak Halk Sağlığı Laboratuvarı, Denetleme İzlemesi için İstanbul 3 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarıdır.

İnsani tüketime yönelik suları kullanıcılara ulaştırmak amacıyla iç şebeke dağıtım sistemine kadar olan ve mahalli idarenin yetkisi ve sorumluluğu altında bulunan borular, bağlantılar, aletlerden oluşan dağıtım ağına Dış Şebeke Sistemi;

 

İnsani tüketime yönelik suları kullanıcılara ulaştırmak amacıyla dış şebeke sistemi ile musluklar arasında kurulmuş olan ve mahalli idarenin yetkisi ve sorumluluğu altında olmayan borular, bağlantılar ve aletlerden oluşan bina içi dağıtım sistemi İç Şebeke Sistemi olarak tanımlanmaktadır.

 

İç şebeke sisteminden bina sahipleri sorumlu olup, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’e göre; bina iç şebeke sisteminde bulunan içme kullanma suyunda insan sağlığına zarar verecek parametrelerin tespiti halinde suyun kesilmesi de dâhil olmak üzere uygulanacak zorlayıcı tedbir denilen idari yaptırımlar uygulanabilmektedir.

 

Su kirliliklerinin bir kısmı iç şebeke sisteminden (bina içi borular, bağlantılar, depolar) kaynaklanmaktadır. Bu nedenle bina içindeki tesisat bina sahipleri tarafından kontrol edilmeli, varsa depolar yılda en az bir kez bakımları yapılarak temizlenmelidir.

* Denetim izlemelerinde alınacak numuneler şebeke sistemini temsilen belirlenen noktadan yılda bir kez alınır.

Çaycuma Belediyesi içme kullanma suyunun analizleri için Sağlık Bakanlığınca yetki verilen Laboratuvarlar; Kontrol İzlemeleri için Zonguldak Halk Sağlığı Laboratuvarı, Denetleme İzlemesi için İstanbul 3 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarıdır.

İnsani tüketime yönelik suları kullanıcılara ulaştırmak amacıyla iç şebeke dağıtım sistemine kadar olan ve mahalli idarenin yetkisi ve sorumluluğu altında bulunan borular, bağlantılar, aletlerden oluşan dağıtım ağına Dış Şebeke Sistemi;

İnsani tüketime yönelik suları kullanıcılara ulaştırmak amacıyla dış şebeke sistemi ile musluklar arasında kurulmuş olan ve mahalli idarenin yetkisi ve sorumluluğu altında olmayan borular, bağlantılar ve aletlerden oluşan bina içi dağıtım sistemi İç Şebeke Sistemi olarak tanımlanmaktadır.

İç şebeke sisteminden bina sahipleri sorumlu olup, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’e göre; bina iç şebeke sisteminde bulunan içme kullanma suyunda insan sağlığına zarar verecek parametrelerin tespiti halinde suyun kesilmesi de dâhil olmak üzere uygulanacak zorlayıcı tedbir denilen idari yaptırımlar uygulanabilmektedir.

Su kirliliklerinin bir kısmı iç şebeke sisteminden (bina içi borular, bağlantılar, depolar) kaynaklanmaktadır. Bu nedenle bina içindeki tesisat bina sahipleri tarafından kontrol edilmeli, varsa depolar yılda en az bir kez bakımları yapılarak temizlenmelidir.

2023 YILI KONTROL VE DENETLEME İZLEMESİ ANALİZ SONUÇLARI

SU HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ

Toplumumuzda su ile ilgili bilgi kirliliği ve akıl karışıklığına cevap olması adına, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası’nca kurumsal bir anlayışla hazırlanan su ve sağlık ilişkisine yönelik çalışmalara da ışık tutmayı hedefleyen Genel Bilgiler, Sorular, Cevaplar, Kaynağından Bardağa Su ve Sağlık Kitapçığına ulaşmak için;