Bölge Planı’nda eğitim daha geniş şekilde ele alınmalıdır

Bölge Planı’nda eğitim daha geniş şekilde ele alınmalıdır

Yayınlanma Tarihi: 02.03.2023 - Perşembe | Görüntülenme Sayısı: 106 görüntüledi
BAKKA’nın hazırladığı 2024-28 Bölge Planı ile açıklamalarını sürdüren Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı, planda eğitimin yalnızca mesleki boyutuyla ele alınmasının eksiklik olduğunu söyleyerek, “Beşeri sermayenin güçlendirilmesi için eğitimin her alanında tedbirler geliştirilmelidir.” dedi
Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı, BAKKA’nın 2024-2028 yılları için hazırladığı Batı Karadeniz Bölge Planı ile ilgili yaptığı değerlendirmeleri sürdürdü. Planda kimi konuların eksik ele alındığını dil getiren Kantarcı, “Stratejik hedeflerden biri olan ‘Beşeri ve sosyal sermayenin güçlendirilmesi ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesiyle sosyal refahın arttırılması’ başlığı altında alınacak tüm tedbirlerin, yalnızca, piyasanın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanması önemli bir eksiklik olarak görünmektedir. Planlama stratejileri oluşturulurken ekonomik büyüme ile kalkınma kavramlarının birbirinden ayrı şekilde değerlendirilmesi gerekir. Bölgenin refah düzeyinin artırılması, çağdaşlaşması ve yaşanabilir bir hale dönüşmesi için ekonomik gelişimle sürdürülebilir kalkınmanın bir arada ele alınması şarttır. Planda yalnızca ekonomik büyüme, üretim kapasitesi ve milli gelirin artmasına yönelik tedbirlerin tartışılmış olması eksiklidir. Yatırımların çoğalmasının, teknolojik gelişimin yanı sıra, eğitim düzeyinin yükselmesi, kentin düşünsel kapasitesinin artırılması, dünyadaki gelişimleri kavrayabilen bir zihniyet yapısının ortaya çıkarılması, kültürel gelişimin sağlanması, sosyo-kültürel yapının daha ileri noktalara yükseltilmesi gibi birçok alandaki tedbirlere de yer verilmelidir.” dedi.
MESLEKİ EĞİTİM DIŞINDAKİ DİĞER EĞİTİM ALANLARINA YÖNELİK DE HEDEFLER BELİRLENMELİDR
Mesleki eğitimin dışındaki eğitimin diğer alanların da planda ciddi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Kantarcı, “Biliyoruz ki, eğitim düzeyi yüksek bireylerden oluşan toplumda demokratik kurumlar daha iyi işlemektedir. İyi eğitilmiş insanların oluşturduğu toplumlarda suç işleme oranları son derece düşük olmakta, bu da iç güvenlik ve adalet hizmetleri ile ilgili harcamaların azalmasına yol açmaktadır. Yoksul kesimlerin eğitim düzeyi yükseldikçe bu kesimin gelir düzeyi yükselmeye başlamakta ve yoksul kesimlere yapılan gıda, sağlık ve eğitim yardımı, işsizlik ödeneği gibi transfer harcamaları azalmaktadır. Eğitimli insanlar sağlıklarını korumada daha bilinçli ve dikkatli davranmaktadır. Eğitimle birlikte bireylerin kazançlarında ortaya çıkan artışa paralel olarak vergi ödeme kapasitesi de artmaktadır. Bu nedenlerle beşeri sermayenin güçlendirilmesi için yukarıda sayılan alanlarda da tedbirler önerilmelidir.” dedi.
ÜNİVERSİTELER VE BÖLGENİN BİLİMSEL GELİŞİMİNE İLİŞKİN ÖNERİLER GELİŞTİRİLMELİDİR
TR81 bölgesinde 3 adet üniversite olduğunu söyleyen Kantarcı, “Bu üniversitelerdeki öğrenci sayısı 100 bini aşmış durumdadır. Bölge planında bu üniversitelerin bilimsel düzeyi ile uluslararası alanda saygınlığının ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik tedbirler düşünülmelidir. Üniversiteler aracılığıyla, bilimsel, teknolojik ve yenilikçi faaliyetlerin toplumsal amaçlar doğrultusunda yönlendirilmesi ve denetlenmesi için öneriler geliştirilmeli, bunlarla ilgili hedefler ortaya konmalıdır.” dedi.
BEÜ ÇAYCUMA YRERLEŞKESİNDE FİLYOS VADİSİ ÜNİVERSİTESİ KURULMALIDIR
Çaycuma’da, 820 dönümlük alanıyla Bülent Ecevit Üniversitesinin en büyük yerleşkesinin bulunduğunu bildiren kantarcı, “Bu yerleşkede bölgedeki gelişmelere koşut olarak Filyos Vadisi Üniversitesi kurulmalıdır. Bölgenin ihtiyaç duyduğu beyaz ve mavi yakalı personeli yetiştirecek bu üniversite, insan kaynağının bölgeden temin edilmesini sağlayarak kozmopolitleşmeyi önleyecek, demografik yapının belli oranda korunarak kimi sosyal hadiselerin en başından önüne geçilmesine olanak tanınacaktır.” dedi.
ÇAYCUMA BİLİM MERKEZİ KURULMALIDIR
Bilim konusunda toplumda farkındalık yaratacak çalışmaların da çok önemli olduğunu söyleyen Kantarcı, “Bölgede endüstriyel gelişime ve buna dayalı olarak oluşan bilim ekosistemine koşut olarak, bilimi sevdirmek, bu konuda farkındalık yaratmak, her yaştan insanın tanığı olduğu doğal olayları deneyimleyerek öğrenmesini sağlamak ve çevresinden başlayarak tüm evreni daha yakından tanımasını sağlamak amacıyla Belediyemizce uygulama projesi dahil tüm altyapısı oluşturulan Çaycuma Bilim Merkezi kurulmalıdır. Tasarımı ulusal düzeyde yapılan bir yarışma ile elde edilen, her türlü altyapısı ile uygulama projesi hazır olan Çaycuma Bilim Merkezi’nin künyesine Bölge Planı Program Önerileri arasında mutlaka yer verilmelidir.” dedi.
BÖLGENİN KÜLTÜREL GELİŞİMİ VE BU ALANDA OLUŞTURULACAK POLİTİKALARA YER VERİLMEDİR
Planda bölgenin kültürel gelişimi, kültürün korunması ve geliştirilmesiyle, bu alanda hizmet sunacak tesislerin kurulumu konusunda da eksiklikler olduğunu söyleyen Kantarcı, “Planda bu alandaki sorunlara nasıl bir yaklaşım geliştirildiğine dair durum tespiti ve analizlere yer verilmemiştir. Kültürün korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda tedbirler eksiktir. Kalkınmanın, halkın değer yargıları, dünya görüşü ile tüketim ve davranış kalıplarındaki değişmeleri içerecek biçimde toplumsal ve kurumsal yapıda dönüşmeye yol açan büyüme olduğu düşünüldüğünde, kültürel gelişimle ilgili eksikleri olan bir modelin istenen kalkınmayı sağlayamayacağı çok açıktır.” dedi.
SAĞLIK ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ÖNERİLER GELİŞTİRİLMELİDİR
Planda sağlık alanıyla ilgili de yetersizlikler bulunmaktadır. Hedefler başlığı altında, ‘sağlık altyapıları da iyileştirilmelidir’, ‘sağlık hizmetlerine erişim kolaylaştırılacak’ şeklinde ifadelerin yer alması yeterli değildir. Bölgede sağlık altyapısı ve hizmete erişim açısından sorunların yaşandığı bilinmektedir. Planda sağlık politikaları, toplumun her kesimine öncelikli ve eşit biçimde ulaştırılması gereken, vazgeçilmez, bir hak olarak ele alınmalı çevresel (ekolojik) boyutuyla birlikte değerlendirilerek stratejiler geliştirilmelidir.” dedi.
BÖLGENİN SPOR ALTYAPISI KAPSAMLI ŞEKİLDE ELE ALINMALIDIR
Spor altyapısıyla ilgili de öneriler sunan Kantarcı, “Bölge planında sporun kitlelere yaygınlaştırılması önemli bir süreç olarak ele alınmalı, kitlelerin sağlık, ekonomi, eğitim gibi politikaların yanı sıra spor hedeflerine de yer verilmelidir. Sağlıklı bir neslin gelişimini sağlamak ve her yaştan insana her dalda spor yapma olanağı sunmak için bölgenin spor altyapısı güçlendirilmelidir. Buralarda yetişen şampiyonlar bölgenin moral değerlerini yükseltilmesinin yanı sıra birlik, beraberlik duygularının güçlenmesini de sağlayacaktır. Bu kazanım bölgenin tanıtımı için de önemli olduğu gibi daha sağlıklı bir toplumun oluşumuna da katkı sunacaktır.” dedi.
ADALET ve ADALET HİZMETLERİNİN GELİŞTİİRLEMSİ EN AZ DİĞERLER KADAR
Kantarcı, Bölge Planı ile ilgili açıklamalarının bu bölümünü, “Her alanda adaletin sağlanması, kişilerde doğuştan var olan hakkaniyet duygusunun korunması, hak, hukuk ve adaletin sağlanması planlama süreçlerinin sağlıklı gelişimi için son derece önemlidir. Bölge planında adaletin sağlanması ve bu hizmetlerin sağlıklı şekilde sürdürülmesi konusunda da eksiklikler bulunmaktadır. Hukukun üstünlüğü ilkesi gözetilerek, adaletin sağlanması ve toplumdaki adalet duygusunun tesisi sorunu önemli başlık olarak ele alınmalı, bu konuda öneriler geliştirilmelidir.” diyerek tamamladı.
İlginizi Çekebilecek Yazılar

Çaycuma Belediyesinden bir ilk daha

Çaycuma Belediyesinin 450 metre kare alanda yapımını sürdürdüğü bölgenin ilk…

16.07.2019
Salı
Detaylar

2018 Haziran Ayı Meclis Gündemi

30.05.2018
Çarşamba
Detaylar

Kentin nimetlerinden yararlanmak kadar külfetlerine…

Kentin nimetlerinden yararlanmak kadar külfetlerine de katlanmak gerekir Çaycuma Belediyesi…

06.05.2024
Pazartesi
Detaylar

Yeni heykel kaidesine kondu

Çaycuma Belediyesinin Heykeltıraş Pınar Doğan’a yaptırdığı heykel kaidesini konurken, 1962…

01.05.2018
Salı
Detaylar