50 ADET BİLBOARD PANO KONULMASI VE İŞLETİLMESİ İHALESİ

MUHTELİF YERLERE 50 ADET BİLLBOARD PANO KONULMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

 

Çaycuma  Belediye Başkanlığından:

 

A -Aşağıda nitelikleri belirtilen iş 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası'nın 51.maddesine göre Pazarlık Usulü yöntemi doğrultusunda 3 (üç) yıl süre ile İhale edilecektir.

 

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

Süresi

İhale Günü ve Saati

Yeri

İşin Türü

11.250,00 +KDV

337,50- TL

3 Yıl

03.09.2014 Çarşamba

15:00

Çaycuma İlçesi

MUHTELİF YERLERE 50 ADET BİLLBOARD PANO KONULMASI VE İŞLETİLMESİ

 

B -Bu işe ait şartname dosyası Çaycuma Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden 50,00-TL karşılığında alınacaktır.

 

C -İhaleye gerçek ve tüzel kişiler katılabilecek ve aşağıdaki teminat ve tekliflerini de içeren belgeler ile birlikte ihale günü ve saatinde Belediye Encümeni'ne sunulacaktır.

- Kanuni ikametgâh belgesi.

- Türkiye'de tebligat için adres belgesi.

- Tüzel ya da gerçek kişiliğin, siciline kayıtlı olduğunu gösterir Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzer bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge

- Noterden onaylı imza sirküleri.

- Vekaleten ihaleye katılım durumunda ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten katılanın noter onaylı imza sirküleri.

- Geçici teminatın yatırıldığına dair belge

- Gerçek kişi ise nüfus kağıdı sureti (T.C. kimlik numarasını içermek zorundadır.)

- Şartname alındısına ilişkin makbuz.

- İhale tarihi itibariyle vergi borcu ve SGK borcu olmadığına dair taahhütname.

 

İlan olunur.